Bermbeheer gemeente Montferland

De gemeente Montferland is een proef gestart met ecologisch bermbeheer. Na een moeizame start in 2018 heeft de gemeente begin 2019 een externe
deskundige aansteld en een budget ter beschikking gesteld. Er is een werkgroep samengesteld van deskundigen, geinteresseerden en belanghebbenden waaronder twee leden van de EMK. Doel van de proef is toename van de biodiversiteit.

Begonnen is met het in kaart brengen van de soortenrijkdom in de gemeentelijke bermen. Daarvan is rapport uitgebracht aan de werkgroep. Uit dat rapport blijkt dat er verspreid over de gemeente bermen zijn die in aanmerking komen voor de proef. De proef behelst onder meer een aangepast maaischema, afvoer van het maaisel en het terugdringen van oneigenlijk bermgebruik. Twee leden van de werkgroep hebben einige dagen door de gemeente gefietst en geïnventariseerd en gefotografeerd. Deze foto’s zijn ingevoerd in het gemeentelijk geografisch systeem. Van de inventarisatie en de foto’s is een presentatie gemaakt. Deze presentatie is inmiddels op een druk bezochte openbare bijeenkomst aan geïnteresseerden getoond waaronder de verantwoordelijke wethouder(s).

Van belang voor de werkgroepleden van de EMK is het gebruik van het maaisel (jaarlijks zo’n 40 ton). Aanwenden voor bemesting en/of bodemverbetering is een optie. Momenteel loopt er binnen de gemeente een experiment met Bokashi. Daarbij wordt het maaisel zuurstofarm, onder toevoeging van micro-organismen en mineralen gefermenteerd. Het resultaat (Bokashi) kan worden gebruikt als meststof en bodemverbeteraar op akkers en graslanden. De klimaat- en milieuwinst zou dan zijn: minder gebuik van kunstmest, bij het maken van kunstmest komt veel Co2 vrij, en minder gebruik van dierlijke mest, Co2-winst en minder stifstofdepositie.

De bedoeling is dat volgend jaar (2020) wordt begonnen met ecologisch bermbeheer. De gemeente is momenteel (eind 2019) bezig met aanbesteden van de maaiopdracht.